Link ที่น่าสนใจ

FAQผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี (Tax auditor)

 

หน้าหลัก > จดทะเบียนบริษัท
งานจดทะเบียนบริษัท และหรือ จดปิดบริษัท
      ในกรณีที่บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วน ได้ตกลงที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายการใด ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นอย่างอื่น หรือในกรณีที่ประสงค์จะเลิกกิจการ จำเป็นต้องดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการนั้น ๆ หรือจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี ณ สำนักงานทะเบียนที่บริษัทฯ หรือนิติบุคคลนั้น ๆ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

     ทั้งนี้การจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติม จะต้องดำเนินการตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการได้กำหนดไว้

 

ขอบข่ายงานบัญชี ขอบข่ายงานจากสำนักงานบัญชี สำนักงานบัญชีบางบัวทอง นนทบุรี เป็นหนึ่งการบัญชี

งานจดทะเบียนบริษัท
 
  • จดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ
 
  • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, ย้ายที่ตั้งสำนักงานบริษัท, เพิ่มทุน, ลดทุน ฯลฯ
 
  • จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน-บริษัท และชำระบัญชี
 
  • ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคณะบุคคล, นิติบุคคล
 
  • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 
  • แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร
 
  • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง, ลูกจ้าง และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
 
  • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 


โทรด่วนหาเราวันนี้ ที่

สำนักงานใหญ่จ.นนทบุรี
300/55 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Tel: 081-809-3613 , 085-807-1356
Email: a1audit@yahoo.com

 
 
A1 Accounting and A1 Audit Co.,Ltd.
300/55 Bangkruay-Sainoi Rd.,T.Bangrakpattana, Bangbuathong Nonthaburi 11110
300/55 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110